Innkalling til estraordinær generalforsamling Bergen ishockeyklubb tirsdag 5.mai i Bergenshallen kl 18:00

Saksliste:

  1. Opprop og fastsettelse av stemmeberettigede for møtet
  2. Spørsmål om møtet er utlyst på riktig måte
  3. Fastsettelse av dagsorden
  4. Valg av ordstyrer samt sekretær for møtet
  5. Valg av representant som i tillegg til ordstyrer underskriver protokoll, samt 2 stemmetellere
  6. Innkomne forslag

Det er innkommet forslag fra Tore Lid med flere om at klubben bør organiseres som et allianseidrettslag etter NIF`s modell. Kravet til å danne allianseidrettslag er at det drives flere idretter i klubben. Norges Ishockeyforbund støtter at ishockeyklubber organiserer seg som allianseidrettslag og det gis derfor dispensasjon fra kravet om flere idretter. Alliansemodell innebærer at klubben deles i en breddedel/yngres og en Elitedel med eget organisasjonsnr og egen økonomi og budsjett uavhengig av hverandre. Klubben har hatt en arbeidsgruppe som i samarbeid med styret avklarer samarbeidsavtale etc som fremlegges på årsmøtet. Deretter skal det stemmes over følgende:

Bergen ishockeyklubb organiseres som allianseidrettslag i en breddeyngres «klubb» og en Eliteklubb med hvert sitt styre og et felles alliansestyre.

Velkommen!

Audun Standnes
Leder
Bergen Ishockeyklubb