Innkalling til årsmøte i Bergen Ishockeyklubb tirsdag 19. mai 2015 i Bergenshallen kl 18:00

Innmeldte saker skal være styret ved leder i hende innen onsdag 5.mai kl 1800.
 
Klubben og idretten trenger flere frivillige og medlemmer, støtt hockeyungdommen i Bergen, møt opp på årsmøtet og bruk din stemme!
 
Saksliste:
 
 1. Opprop og fastsettelse av stemmeberettigede for møtet
 2. Spørsmål om møtet er utlyst på riktig måte
 3. Fastsettelse av dagsorden
 4. Valg av ordstyrer samt sekretær for møtet
 5. Valg av representant som i tillegg til ordstyrer underskriver protokoll, samt 2 stemmetellere
 6. Årsmelding
 7. Regnskap i revidert stand
 8. Kontrollkomiteens årsrapport
 9. Innkomne forslag
 10. Fastsettelse av medlemskontingent
 11. Fastsettelse av budsjett
  1. Revidert budsjett for inneværende år
  2. Budsjett for neste år
 12. Valg
  1. Leder
  2. Nestleder
  3. Styremedlemmer
  4. Varamedlemmer
  5. Representanter til ting og møter i de organisasjoner BIK er tilsluttet
  6. Revisorer, se § 16
  7. Valgkomité, se § 18   

Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. Dette gjelder ikke i råd og utvalg m.v. som består av 3 eller færre medlemmer.